PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch hội giảng - hội thi GV giỏi cấp trường năm học 2014-2015 25/11/2014 [HyperLink19]
2 Đánh giá thường cuyên theo TT 30 15/10/2014 [HyperLink19]
3 Thông tư 30 đánh giá học sinh 13/10/2014 [HyperLink19]
4 Kê hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng tháng 09/10/2014 [HyperLink19]
5 Kê hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 14-15 09/10/2014 [HyperLink19]
6 hướng dẫn đánh giá thường xuyên theo Thông tư 30 của Bộ 09/10/2014 [HyperLink19]
7 hướng dẫn đánh giá định kỳ theo Thông tư 30 của Bộ 09/10/2014 [HyperLink19]
8 Biểu mẫu công khai theo thông tư 21 08/10/2014 [HyperLink19]
9 Biểu mẫu công khai theo thông tư 09 08/10/2014 [HyperLink19]
10 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2013-2014 13/12/2013 [HyperLink19]
11 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 13/12/2013 [HyperLink19]
12 Hướng dẫn đăng kí bài soạn các môn học cấp Tiểu học theo chương trình đổi mới. 16/12/2011 [HyperLink19]
13 Mẫu kế hoạch cá nhân khối 1 06/12/2011 [HyperLink19]
14 Mẫu kế hoạch cá nhân khối 4 05/12/2011 [HyperLink19]
15 Mẫu kế hoạch cá nhân khối 3 05/12/2011 [HyperLink19]
16 Mẫu kế hoạch cá nhân khối 2 05/12/2011 [HyperLink19]
17 Hướng dẫn tổ chức Hội thảo điều chỉnh nội dung dạy học ở Tiểu học năm học 2011 - 2012 26/11/2011 [HyperLink19]
18 Hướng dẫn thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2011 - 2012 25/09/2011 [HyperLink19]
19 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học ở Tiểu học năm học 2011 - 2012 25/09/2011 [HyperLink19]
20 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2011 18/09/2011 [HyperLink19]
    
12