PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai13:41:24 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai13:19:56 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
3Khách vãng lai13:08:26 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai12:57:45 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/default.aspx
5Khách vãng lai12:57:39 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai12:57:32 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai12:57:27 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
8Khách vãng lai12:57:19 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai12:57:05 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
10Khách vãng lai12:55:20 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=338
11Khách vãng lai12:54:56 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai12:48:55 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
13Khách vãng lai11:22:56 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai11:10:52 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
15Khách vãng lai10:56:56 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai10:45:40 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11007
17Khách vãng lai10:43:15 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
18Khách vãng lai10:04:27 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-7-01-1
19Khách vãng lai09:56:57 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7272
20Khách vãng lai09:27:45 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
21Khách vãng lai09:12:10 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
22Khách vãng lai09:10:51 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
23Khách vãng lai09:01:08 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17838
24Lê Thị Chiều08:55:20 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/form_nhap_dan_toc_c1.aspx
25Lê Thị Chiều08:53:57 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/form_nhap_bo_me_c1.aspx
26Lê Thị Chiều08:53:53 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
27Lê Thị Chiều08:53:49 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Lê Thị Chiều08:50:49 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/Form_nhap_ho_so_c1.aspx
29Lê Thị Chiều08:37:50 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
30Lê Thị Chiều08:37:46 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/Form_nhap_ho_so_c1.aspx
31Lê Thị Chiều08:33:09 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
32Lê Thị Chiều08:31:48 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Lê Thị Chiều08:31:42 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/Form_nhap_ho_so_c1.aspx
34Khách vãng lai08:31:37 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
35Khách vãng lai08:15:52 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
36Khách vãng lai07:48:47 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
37Khách vãng lai07:44:01 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai07:30:56 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
39Khách vãng lai06:33:14 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
40Khách vãng lai06:26:32 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
41Khách vãng lai05:40:52 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6803
42Khách vãng lai05:17:47 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
43Khách vãng lai04:30:55 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
44Khách vãng lai04:17:04 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai04:10:00 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17957
46Khách vãng lai04:01:51 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
47Khách vãng lai03:56:17 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
48Khách vãng lai03:25:30 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
49Khách vãng lai03:23:41 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
50Khách vãng lai02:44:40 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Khách vãng lai02:39:58 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=303
52Khách vãng lai02:26:08 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
53Khách vãng lai02:15:40 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
54Khách vãng lai02:13:55 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
55Khách vãng lai01:06:35 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
56Khách vãng lai01:03:48 http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
16 1 2019